försoningsgruppen 

Klicka här för att redigera underrubrik

"Försoningsprogrammet bygger i sin helhet på Reparativ Rättvisa som är evidensbaserad ..."

Försoningsprogrammet bygger i sin helhet på Reparativ Rättvisa, som är evidensbaserad, vilket man kan läsa om i kriminologerna Shermans och Strangs bok Restorative Justice: The Evidence. 


*Utgångspunkten för den Reparativa Rättvisan är att brott är respektlöshet, brott skadar relationer. 


 * Ett vanligt missförstånd är att den Reparativa Rättviseprocessen är detsamma som medling, vilket det inte är. Reparativ Rättvisa handlar inte främst om att medla i en konflikt mellan två parter för att nå fram till samförstånd. Ett brott är inte en konflikt, ett brott är en kränkning av relationer. Reparativ Rättvisa handlar om att genom insikt, ansvar och möte, uppmärksamma, erkänna och i den mån det är möjligt, ställa till rätta det som blivit skadat vid ett brott. En kränkning skapar alltid ojämlika förhållanden i relationer – därav är termen ”konflikt” missvisande. Medling kan förekomma som en del i arbetet med Reparativ Rättvisa.


* Brottsutsattas behov av information, sanning, rättfärdigande, upprättelse, vittnesmål, säkerhet, support är den Reparativa Rättviseprocessens mål, vilket också är rättvisans startpunkt.


* Brottsutsattas säkerhet är en omedelbar och högprioriterad utgångspunkt i hela processen.

* Brottsutsatta ska bemyndigas i den process som skadat dem – det är de brottsutsatta som är processens entydiga centrum.

* Den Reparativa Rättviseprocessen maximerar möjligheterna till utbyte av information, deltagande, dialog, och ömsesidigt medgivande mellan förövare och brottsutsatta.

* Förövares behov och kompetens uppmärksammas.


* Den Reparativa Rättviseprocessen uppmärksammar att också förövaren skadas. Man understryker att också förövaren behöver helas, samt integreras i samhället igen.

* Både brottsutsatta och förövare måste ges support och respekteras i processen.

* Den Reparativa Rättviseprocessen är viktig för och har sitt ursprung i samhällsgemenskapen – därför bör den också föras där.

* Den Reparativa Rättviseprocessen uppmärksammar vad som kommer ut ur processen, både det som är synligt och det som är osynligt med avseende på brott och viktimisering

* Den Reparativa Rättviseprocessen synliggör och uppmuntrar helande, tillfrisknande, medräknande, ansvar och förändring. När förövaren håller löften och tar ansvar skapas goda förutsättningar för att den Reparativa Rättviseprocessen kan fortskrida.

* I de flesta fall är möte ansikte mot ansikte att föredra i processen, men i vissa fall är detta inte att fördra, varför andra åtgärder måste vidtas.

* Brottsutsatta har företräde i mötet med förövaren. De två är inte likvärdiga i processen, men de är dock lika viktiga för processen. Brottsutsatta är alltid överordnade förövare i förhållande till kränkningar, men båda parter behöver varandra för att processen ska fungera och leda till helande.

* Ömsesidiga och gemensamma överenskommelser går före förväntade utkomster.

* Möjligheter bör ges till ånger, förlåtelse och försoning. Men fokus är först och främst att bearbeta brottets skador genom sanning, bekräftelse, erkännande och ansvar.